เลื่อน การฝึกภาคทะเล 41 วัน ไปอินเดีย ของนักเรียนนายเรือ

“ผบ.ทร.” สั่งเลื่อน การฝึกภาคทะเล 41 วัน ไปอินเดีย ของนักเรียนนายเรือ ออกไป หลัง พ่อแม่ เป็นห่วงลูก ติดเชื้อCoViD-19 อยู่ร่วมกันในเรือ….
แม้เดิม ทร.ปรับแผน ให้แวะขึ้นบก 2 เมืองท่า พอร์ตแบลร์ และ โกชิ ของอินเดีย ที่ปลอดภัย เดินเรือ 7,115 ไมล์ทะเล…สั่งห้ามปล่อยนักเรียนกลับบ้าน แม้ไม่ได้ออกทะเลต่างประเทศฝึกแล้วก็ตาม

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับความกังวลใจของผู้ปกครองและครอบครัวของนักเรียนนายเรือ ต่อการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ในห้วงนี้ ว่า

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกหลัก ประจำปีที่สำคัญของนักเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือให้มีมาตรฐานสากล กระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และกองทัพเรือประเทศที่หมู่เรือฝึกไปเยือน อันจะทำให้นักเรียนนายเรือที่จบมารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพเรือ ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิชาชีพทหารเรือ เป็นนักรบชาวเรือที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ แผนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 – 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นแผนการฝึกที่กองทัพเรือได้พิจารณาอนุมัติแผนและงบประมาณรองรับไว้แล้ว

โดยมีห้วงระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 41 วัน เป็นการเดินทางในเส้นทางที่มีการจอดเยี่ยมเมืองท่าต่างๆ ในประเทศ จำนวน 6 เมืองท่า และเมืองท่าต่างประเทศ จำนวน 2 เมืองท่า คือ พอร์ตแบลร์ และ โกชิ ของอินเดีย รวมระยะทางการเดินเรือทั้งสิ้น 7,115 ไมล์ทะเล

โดยในชั้นต้น ก่อนที่สถานการณ์แพร่ระบาดของCoViD 19 จะรุนแรงขึ้น ได้มีการพิจารณาในส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

คือหากในระหว่างการฝึกมีสถานการณ์ ณ เมืองท่าใดสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่ระบาด ก็ให้งดการปล่อยกำลังพลขึ้นบก แล้วรับส่งกำลังบำรุงเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำจืด หรือเสบียงสดตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศและต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกอบกับทางผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพล ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว

โดยมีการหารือถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อการจัดปฏิทินการศึกษาของนักเรียนนายเรือ เป็นการล่วงหน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วว่า เมื่อหากมีการเลื่อนการฝึกภาคทะเลของ นนร.ในปีนี้ออกไปแล้ว โรงเรียนนายเรือยังคงสามารถมีปฏิทินการศึกษาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับปฏิทินการศึกษาของเหล่าทัพอื่นได้ อย่างปกติ

ภายหลังได้ข้อยุติที่ได้หารือ กองทัพเรือจึงได้สั่งการให้โรงเรียนนายเรือปรับแผนการปฏิบัติ โดยให้เลื่อนการฝึกออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

และงดการปล่อยนักเรียนนายเรือเดินทางกลับภูมิลำเนา กับให้พิจารณาปรับแผนการศึกษาตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคฯ ที่ได้มีการสั่งการไว้ อย่างเคร่งครัด

กองทัพเรือ ขอแจ้งให้ทราบว่า ความห่วงใยในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความปลอดภัยต่อกำลังพลในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสCoViD-19 นั้น เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่กองทัพเรือได้ตระหนักและเตรียมการรองรับมาโดยต่อเนื่องอยู่แล้ว

ส่วนการประกาศเลื่อนการฝึกภาคทะเลของ นนร.ในปีนี้นั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กองทัพเรือต้องพิจารณาให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของเหล่าทัพอื่นด้วย