ทัพอากาศ เตรียม เรียกพล “กองหนุน เหล่าแพทย์”

ทัพอากาศ เตรียม
เรียกพล “กองหนุน เหล่าแพทย์”
ทดสอบความพร้อม
ในสถานการณ์จริง
เมษายนนี้
พร้อม รับสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีรายงานว่า พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. มีนโยบาย ในการเตรียมพร้อม บุคลากรทางการแพทย์ของ กองทัพอากาศ ว่า มีเพียงพอหรือไม่ หากมีสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน

โดย จะทำการทดสอบ เรียกพลกองหนุน เหล่าแพทย์ เพื่อทดสอบความพร้อมในสถานการณ์จริง ในเดือน เมษายน 2563 นี้ เพื่อ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

Wassana Nanuam