ทูตทหาร สิงคโปร์ ใจดี ! มอบหน้ากากอนามัย 3,200 ชิ้น ให้ กองทัพไทย ไว้ใช้ ป้องกัน COVID-19

 

พลโท นที วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมข่าวทหาร ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ พันเอก Pob Boon Hock ผู้ช่วยทูตทหารสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยทูตทหารสิงคโปร์ ได้เป็นผู้แทนกองทัพสิงคโปร์ ในการมอบหน้ากากอนามัย 3,200 ชิ้น ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)