“Seamanship”

 

“โฆษกทัพเรือ” แจง โครงการ บ้านสวัสดิการทร.สัตหีบ เดินหน้า!! ทร.ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหา ผู้รับเหมา ขาดสภาพคล่อง ….จนตอนนี้สร้างบ้านแล้วเสร็จ 171 หลัง เหลือ 78 หลัง เท่านั้น
ยัน ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และพร้อมที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาโดยต่อเนื่อง ยึด ค่านิยม “Seamanship”ความเป็นชาวเรือ

เป็นโครงการเพื่อการสวัสดิการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการระดับกองทัพ ซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาจากกรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน ไปตั้งแต่หลายปีก่อน เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่ปรากฏ จึงถือเป็นข่าวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่รอบด้าน ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิด หรือสร้างความเสียหายแก่กองทัพเรือ โดยปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย ให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอ

พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจง กรณีที่สื่อมวลชน บางสำนัก ได้มีการนำเสนอ ข่าวเกี่ยวกับโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ระบุว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปเพียงร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาทิ้งงาน เพราะขาดสภาพคล่อง หลายรายต้องกู้เงินมาต่อเติมเอง ส่งผลให้ข้าราชการกองทัพเรือที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น

โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่าโครงการบ้านสวัสดิการ กองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

มีความเป็นมา คือเป็น โครงการสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง แต่ไม่ได้เป็นโครงการทางธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไรแต่ประการใด และยังได้จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้ด้วย

โดยเมื่อเริ่มต้นได้ว่าจ้างบริษัท เปรมยุดา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง มีจำนวนบ้านในโครงการทั้งสิ้น 249 หลัง

แต่ต่อมาบริษัทผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้เกิดปัญหา ความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ จึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือเพื่อพิจารณาแนวทาง การแก้ปัญหางานก่อสร้างล่าช้า พร้อมทั้งลงมากำกับดูแลให้มีการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างใหม่

ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการขอสินเชื่อโครงการฯ ระหว่างกองทัพเรือ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

รวมถึงอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดสร้างบ้านพักอาศัยราคาถูกและจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับข้าราชการ ในกองทัพเรือ (กบง.) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น กองทัพเรือมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของข้าราชการ ที่ เข้าร่วมโครงการ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโครงการ บ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ขึ้นมา ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยต่อเนื่อง โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการมีข้อมูลล่าสุดสำรวจ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีบ้านสร้างแล้วเสร็จจำนวน 171 หลัง คิดเป็น 68.7 % คงเหลือ 78 หลังคิดเป็น 31.3 %

จากการดำเนินการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า กองทัพเรือ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และพร้อมที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาโดยต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ที่นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งหวังให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งสะท้อนค่านิยม ของกองทัพเรือ “Seamanship”ความเป็นชาวเรือ ด้วยความ ซื่อสัตย์ความจงรักภักดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ความเป็นผู้นำ ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคมเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ตลอดไป