คัดกรอง COVID19

ตรวจอุณหภูมิ ทหารมะกัน
ก่อนเข้าฝึก Hanumarn Guardian2020
ที่ พล.ร.11แปดริ้ว

เพิ่อคัดกรองผู้มีอาการป่วย และป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและ ทบ.ไทย

ทหารอเมริกันชุดนี้ เป็นหน่วยรถเกราะ Stryker