20022020 RTAF Symposium

 

“ทอ.” จัดใหญ่ สัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ RTAF Symposium 2020 เปิดWhite Paper แผนพัฒนา เสริมเขี้ยวเล็บ ทอ. ฉายภาพ การพัฒนา ทอ. รองรับ Air power-Cyber-Space และภาพรวม กลาโหม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการวิจัยพัฒนา ผลิต อาวุธยุทโธปกรณ์ เอง

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม สวมเครื่องแบบทหารอากาศ
เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ Royal Thai Air Force Symposium 2020 ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF Strategic Direction / Position)

และให้ตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายฯ ในครั้งนี้ด้วย

การประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF Strategic Direction / Position)

และ การสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรัฐบาล ที่เน้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพด้านยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศซึ่งจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรม ยกระดับความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาด และยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) และมีความโปร่งใส

อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ (All Domains) ในการพัฒนากองทัพอากาศและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง ในการระดมสรรพกำลังของชาติ เพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Moving towards Sustainable Smart Air Force)”

โดยมี ข้าราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทัพ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม

การพัฒนากองทัพอากาศที่ตอบสนองต่อความท้าทาย ด้วยความโปร่งใสและความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่11 หรือ New S-Curve 11

กองทัพอากาศจึงเชิญภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

ซึ่งมีการชี้แจงสมุดปกขาว หรือ RTAF White Paper ของกองทัพอากาศ ที่ระบุทิศทางการพัฒนาพร้อมแผนงานโครงการในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ