“บิ๊กช้าง”เยี่ยม “ฉก.ปัตตานี”

ตรวจการบ้าน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน -แก้ไขปัญหายาเสพติด-ช่วยเหลือประชาชน -สร้างความสงบสุข -สันติสุข

บิ๊กช้าง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ควบ ทั้ง รมช.กลาโหม /หน.คณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ที่จ.นราธิวาส

โดยมี แม่ทัพน้อย4 ผบ.กกล.ทหารพราน ชายแดนใต้ ผบ.หน่วยทหารพราน ในปัตตานี ร่วมประชุม

โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฎิบัติของ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี(ฉก.ปัตตานี) ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

การแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือประชาชน เพื่อสร้างความสงบสุข สันติสุขและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

ใน ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี