Save the Children. หนุน สันติวิธี แก้ปัญหาชายแดนใต้

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ต้อนรับ Mr. Michael McGrath และคณะจากโครงการ Save the Children เพื่อรับฟังโครงการ ในการจะสร้างความมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชนในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี