Fancy Drill

 

นักเรียน รร.ชุมพลทหารเรือ ชื่อดังแสดง ท่าอาวุธประกอบดนตรี ..ทำwave

เอวบางร่างน้อย แบบนึ้ นักเรียน ชาย นะครับ

แสดงในพิธีเปิดงานDefense and security2019