56 นายร้อยสื่อสาร ผ่านหลักสูตร

พลโท พิรัติ บรรจงเขียน เจ้ากรมทหารสื่อสาร ปิดหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารสื่อสาร รุ่นที่ 57 จำนวน 56 นาย

ที่ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร

โดยเป็นการเรียนการสอน แบบ ใช้ระบบการเรียนการสอน แบบ google classroom มีการประเมินผลอย่างจริงจัง นายทหารนักเรียน ต้องทดสอบความรู้ แบบออนไลน์ ทำข้อสอบเสร็จ จะแสดงผลคะแนนตามจริงทันที

พร้อมปลูกฝัง อุดมการณ์ทหาร และการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน