Air War College

จบไป อีกรุ่น วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่น 53 ….”บิ๊กต่าย” ปิดหลักสูตร

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (วทอ.53) ทั้ง83 คน

ที่วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

โดยมี พลอากาศตรีเสน่ห์ บัว ชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ และ รองจิ๋ว พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทอ. ว่าที่เจ้ากรมฯคนใหม ต้อนรับ

โดยมีการแถลงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ปี2562-2566 ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ

และ มอบโล่ “โรจนนิล” ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน 1รางวัล, รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล, โล่ “นภยาธิปัตย์” ให้แก่นักศึกษาดีเด่น จำนวน 1รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่มิตรประเทศ จำนวน 2 คน

วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่พัฒนากำลังพลผู้ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศ การจัดเสวนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่วิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ นับเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกถึงคุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถเป็นฝ่ายอำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลังรวมถึงสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงและบทบาทในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทหาร และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ, สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับยุทธศาสตร์, สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรหรือกองทัพ

โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ