ปรับการแต่งกาย รด.

หลานๆ ร.ด. พูดถึง “ลุงแดง”
หลังปรับการแต่งกาย รด.
ผมไม่ต้องเกรียน เข็มขัดไม่ต้องเงา รองเท้า ไม่ต้องมัน

https://web.facebook.com/LLP.Exclusive/videos/683630412154586/UzpfSTEwMDAwMTQ1NDAzMDEwNToyNTI0NjM0ODc0MjYxNjIy/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBar4dQHwhRIAg0KXmJLcwsjUnxy40jZBWB0t4f5TNgcnD7BgenptLjE-bmiK9aQqSeD-pIsmkj6HlF&hc_ref=ARTZzUgjJx9YnzYyADUwS8e_QgscjdFVffv1szep4zn_MQ6NsYK4PNKVe89wnvlzJbM&fref=nf