ขยาย กอ.รมน. เพิ่มเขี้ยวเล็บความม้่นคง

 

“นายกฯ-ผอ.รมน.” นั่งหัวโต๊ะ ถก ครม. อนุมัติ จัดโครงสร้างกอ.รมน.ใหม่ จาก12 เป็น17 ส่วนงาน “สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน –สำนักงานเลขานุการ-สำนักจเร-ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง-ศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง” พร้อมปรับปรุงอัตรากำลังพลใหม่ ลดอัตรากำลังช่วยราชการ เหลือ 1,452 อัตรา

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า มีมติอนุมัติการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอำนาจหน้าที่ของส่วนงานของกอ.รมน. ตามที่กอ.รมน.เสนอ

และเห็นชอบในหลักการร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่กอ.รมน.เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยอนุมัติกรอบอัตรากำลังช่วยราชการ รวม 1,452 อัตรา และอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา

พร้อมทั้งให้กอ.รมน.รับความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน.

ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากำลังของ กอ.รมน. มีดังนี้

1.ปรับปรุงการจัดโครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน จากเดิม 12 ส่วนงาน เป็น 17 ส่วนงาน

โดยมีส่วนงานที่มีขึ้นมาใหม่ ได้แก่ สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สำนักงานเลขานุการ สำนักจเร ศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง และศูนย์การศึกษาและวิทยาการด้านความมั่นคง

2. ปรับปรุงอัตรากำลัง ประกอบด้วย อัตรากำลังช่วยราชการจากเดิม 1,578 อัตรา ลดลงเหลือ 1,452 อัตรา ส่วนอัตรากำลังประจำ รวม 171 อัตรา เป็นการบริหารจัดการภายใต้กรอบอัตรากำลังประจำที่มีอยู่เดิม

3. ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการอำนวยการของกอ.รมน. และจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ตามที่ได้รับการประสานและร้องขอ

ทั้งนี้ นายกฯ เป็น ผอ.รมน. และ ผบ.ทบ. เป็น รอง ผอ.รมน.