13 ทหาร กลาโหม บรรพชาอุปสมบทหมู่

13 ทหาร กลาโหม บรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…”ผช.โฆษกกลาโหม” บวชด้วย…”ปลัดกลาโหม” มอบผ้าไตร

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม
ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดกองลม และมอบผ้าไตรกับ ผู้บรรพชา ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 113 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ วัดกองลม อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยมี เสธ.นิว พันเอก พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกกลาโหม อุปสมบท ด้วย สาธุ