อีกวันประวัติศาสตร์ของไทย

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

พสกนิกร แต่งเหลือง รอเฝ้า เนืองแน่น