อุ่นเครื่อง ADMM

 

”กลาโหม” จัด ADSOM WG และ ADSOM-PLUS WG เจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน พบปะ ที่ภูเก็ต เตรียมการให้ “บิ๊กป้อม” นำประชุม รมว.กลาโหม Asean /ADMM 10-12ก.ค.62และ ADMM Retreat และ ADMM – Plus 16-19 พฤศจิกายน ที่กรุงเทพฯ

พลเอกรักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (ผอ.สนผ.กห.) เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน(ADSOM WG) และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา(ADSOM-PLUS WG)ในวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค.62 ที่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า จ.ภูเก็ต

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่กระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus ในเดือนพฤศจิกายนปี 2562

โดยมี คณะทำงานฝ่ายกลาโหมระดับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ และผู้แทนเลขาธิการอาเซียน เพื่อร่วมกำหนดหัวข้อในการหารือ

รวมทั้งเตรียมการด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม และด้านธุรการอื่นๆ เช่น รายงานความคืบหน้าของความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน การพิจารณาร่างปฏิญญาร่วมและร่างแถลงการร่วมต่างๆ

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ADMM ครั้งที่ 13 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 การหารือถึงความเป็นไปได้ในการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญต่างๆในกรอบ ADMM-Plus ในวงรอบใหม่ (เม.ย.63-เม.ย.66)

การหารือการคัดเลือกประเทศผู้สังเกตการณ์ของคณะทำงาน รวมถึงความคืบหน้าด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสมาชิกอาเซียน ซึ่งในประเทศไทย ทางกระทรวงกลาโหมได้พยายามผลักดันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านยุทโธปกรณ์ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ทางไทยยังได้มีการนำเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆสำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียน ทั้งเอกสารประเมินการดำเนินการของแต่ละความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมADMM ที่มุ่งเน้นการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานด้านความมั่นคงเพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

เอกสารว่าด้วยบทบาทฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน รวมทั้ง เอกสารการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ความควบคุมของภูมิภาค ซึ่งฝ่ายทหารสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้ได้

โดยให้การยอมรับเอกสารการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหลักสากลที่ไทยจะจัดทำขึ้น

ซึ่งเอกสารนี้ไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายและเป็นไปตามความสมัครใจของกลาโหมอาเซียน

ทั้งนี้การประชุม ADMM และ ADMM-Plus จะมีการประชุม 4 ช่วงเวลา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งแต่ระดับคณะทำงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับปลัดกระทรวง และระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เริ่มจากการประชุม ADSOM WG และ ADSOM – Plus WG วันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค.62 ที่ จังหวัดภุเก็ต

การประชุม ADSOM และ ADSOM – Plus ในวันที่ 2 – 5 เม.ย. ที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในขณะที่การประชุม ADMM ครั้งที่ 13 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ก.ค.62 ที่ กรุงเทพฯ

ส่วนการประชุม ADMM Retreat และ ADMM – Plus ครั้งที่ 6 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ กรุงเทพฯ