วันอาทิตย์, 27 กันยายน 2563

“บิ๊กเล็ก” นำทีม ศบค. บินภูเก็ต หารือประเมินความพร้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ต

13 ส.ค. 2020
105

“บิ๊กเล็ก” นำทีม ศบค. บินภูเก็ต
หารือประเมินความพร้อม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ต
เปิดเมือง รับนักท่องเที่ยว
ตามมาตรการศบค.
” Phuket Bubble Model.”


พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ‪ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการ‬ฯ พร้อมด้วยคณะ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมหารือและติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมหารือหาแนวทางเตรียมมาตรการผ่อนคลายกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต ” Phuket Bubble Model.”

ในที่ประชุมวันนี้ พลเอก ณัฐพล ได้เสนอแนวทาง 5 ประเด็นสำคัญเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หากจังหวัดภูเก็ตจะผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในจังหวัด คือต้องดำเนินการการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ หรือ ศปก.จ.ภูเก็ต โดย ศปก. จังหวัด

ต้องพร้อมชี้แจงเหตุการณ์ให้ข้อมูลที่แท้จริงได้อย่างทันท่วงที และเปิดเผยตามความเป็นจริง

มีระบบการติดต่อและรายงาน ระหว่าง ศปก.จ.ภูเก็ต กับ สบค.กลาง ในลักษณะสื่อสารสองทาง

ด้านท่าอากาศยานภูเก็ต จะต้องมีมาตรฐาน ทั้งการคัดกรองคนไทย และต่างชาติ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจคัดกรองโรค ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะการดูแล กลุ่มที่คุมไว้สังเกตุอาการ ท่าอากาศยานต้องรายงานผลไปยัง ศปก.จังหวัดทุกวัน เพื่อให้ประชาชนในภูเก็ตมั่นใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เปิดท่าอากาศยาน 100 % ต้องไม่มีการหลุดลอดโดยไม่ผ่านการคัดกรองเข้ามาในพื้นที่

และต้องมี ALSQ (Alternative Local State Quarantine) หรือสถานที่กักตัวทางเลือกสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยไม่มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 และมีกำลังทรัพย์ที่จะเสียค่าใช้จ่ายเอง เพื่อเข้าพักกักตัวเป็นเวลา 14 วันในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ ซึ่งต้องมีความพร้อมตามที่ทีมส่งเสริมบริการสุขภาพกำหนด และมีเพียงพอ

ในส่วนตรงนี้ทางจังหวัดภูเก็ตมี ALSQ พร้อมรองรับอยู่แล้ว หากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาถึงลงสนามบินภูเก็ตแล้ว ต้องไปเข้ากักตัว 14 วัน ยัง ALSQ โดนผ่านเส้นทางปิด คือไม่ไปพบปะกับใคร และมียานพาหนะขนส่งรับเฉพาะ มีการจัดเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน และมีทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลในภาพรวม ในส่วนกองทัพภาคที่ 4 โดยให้แม่ทัพภาคที่ 4 สนับสนุนทีม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ร่วมกับ แพทย์ พยาบาล ทำหน้าที่ ตรวจตราสนามบิน ตรวจศูนย์ ALSQ ด้วย

นอกจากนี้ เสนอให้จังหวัดภูเก็ตกำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ โดยเป็นพื้นที่ปิด และควบคุมการเข้าออกได้ โดยเข้มงวด กับกลุ่มที่คุมไว้สังเกตุอาการทั้งทางบก และทางน้ำ มีการบันทึกข้อมูลเข้าออก และการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประชุมหารือร่วมกันในวันนี้ จะมีการรวบรวมข้อมูล ความเห็นจากส่วนต่างๆ สรุปผลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

error: Content is protected !!