วันเสาร์, 15 พฤษภาคม 2564

“บิ๊กกบ”ออกคำสั่ง ศปม. รองรับ คำสั่งศบค.ผ่อนคลายมาตรการ

01 ส.ค. 2020
132

“บิ๊กกบ”ออกคำสั่ง ศปม.
รองรับ คำสั่งศบค.ผ่อนคลายมาตรการ
กำชับ “คณะตรวจการ”ออกตรวจกิจการและกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลาย “เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ ให้ต่อเนื่อง พร้อม ตั้งจุดตรวจร่วม ชุดสายตรวจร่วม ดูแลความเรียบร้อย ขอยึดแนวทางNew Normal

.
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) ออกคำสั่ง รองรับ คำสั่งศบค.ในการผ่อนคลายมาตรการ
โดยกำชับให้ คณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลาย “เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ ให้ต่อเนื่อง พร้อม ตั้งจุดตรวจร่วม ชุดสายตรวจร่วม ป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรม และดูแลความเรียบร้อย ขอยึดแนวทางNew Normal

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๒๑/๒๕๖๓
เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ ๓ (๖) ข้อ ๔ และข้อ ๕ และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 จัดตั้ง “คณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรมตามมาตรการผ่อนคลาย “แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกีจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ยังมีผลบังคับใช้และปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

โดยฉพาะกิจการและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓) กิจการและกิจกรรมที่มีประชาชนข้าร่วมจำนวนมาก เพิ่มมาตรการใช้แอปพลีเคชันที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้งให้คำแนะนำ กวดขัน ส่งเสริมและรณรงค์ให้สถานประกอบการและประชาชนยังคง ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตลอดจนปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนววิถี “นิวนอร์มัล”

๒. ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมที่ไม่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นตันไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๓

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

error: Content is protected !!