วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564

ทอ.จะดูแล เอง

ทอ.แจง ปัญหา “สนามกอล์ฟพิมานทิพย์” หรือ “สนามกอล์ฟสตาร์โดม” กองบิน 41 เชียงใหม่ ยันเจรจาผู้ประกอบการแล้ว ผ่อนผัน เพราะดำเนินการผิดสัญญา เป็นเชิงพาณิชย์ มากไป ย้ำเจตนามรมณ์สนามกอล์ฟ‬ เป็น สวัสดิการ ทอ. ชี้ คณะบุคล นี้ ได้สัญญาบริหารกิจการ คราวละ 3 ปี ต่อเนื่อง 4 สัญญา สัญญาล่าสุดคือปี 2560-2563 หมด 30 เม.ย. กองบิน 41 ทอ. จะเข้าบริหารกิจการเอง
เผย ผ่อนผันให้มาจนตอนนี้ และจะรับพนักงานเดิมทั้งหมด แต่ตอนนี้จำเป็นต้องปิดพื้นที่ชั่วคราว เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการด้านสวัสดิการ

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงกรณีการยุติการจ้างบริหารกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน 41

หรือที่รู้จักในนาม “สนามกอล์ฟพิมานทิพย์” หรือ “สนามกอล์ฟสตาร์โดม” ซึ่งเป็นกิจการสวัสดิการของราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของกองบิน 41 จังหวัด เชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นสวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว เป็นหลัก

โดยหากมีรายได้เกิดขึ้น ก็จะนำมาใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่กำลังพล และครอบครัว ของกองบิน 41 เช่น ทุนการศึกษา หรือการสนับสนุนด้านกีฬาต่าง ๆ

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา ได้มีการว่าจ้างคณะบุคคลเพื่อมาบริหารกิจการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คือ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 2547 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41

โดยทำสัญญาจ้างบริหารกิจการ คราวละ 3 ปี ซึ่งผู้รับจ้างเป็นเอกชนรายเดิมต่อเนื่อง 4 สัญญา สัญญาล่าสุดคือปี 2560-2563 การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปตามความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและมีการปฏิบัติด้วยดีต่อกันเสมอมา

ทั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 ต้องการให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัญญา เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานของสนามกอล์ฟมีแนวโน้มการบริหารในรูปแบบที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการค่อนข้างมาก อาจจะทำให้เข้าข่ายเป็นการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดสวัสดิการภายในของกองทัพอากาศ ที่ต้องการให้เป็นสวัสดิการและสถานที่ออกกำลังกายสำหรับกำลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศเป็นหลัก โดยได้มีการเจรจากับทางคู่สัญญามาเป็นระยะ

เมื่อครบกำหนดสัญญา เมื่อ 30 เมษายน 2563 และมิได้มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อเจรจาในการต่อสัญญา ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 จึงพิจารณาที่จะเข้าบริหารกิจการเอง

ทั้งนี้ได้อนุโลมให้ผู้รับจ้างเตรียมการยุติใช้พื้นที่ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ถึงกำหนดเวลาตามที่ได้อนุโลมไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าบริหารกิจการสนามกอล์ฟนี้ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 พร้อมดูแลจ้างงาน พนักงานของผู้รับจ้างรายเดิม ทั้งพนักงานในส่วนสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆ

แต่เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ ทางคณะอนุกรรมการสวัสดิการ กองบิน 41 มีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการดำเนินการด้านสวัสดิการต่อไป

error: Content is protected !!