วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

“บิ๊กกบ-นายกฯตั๋น” สวมชุดจิตอาสา ร่วมพัฒนา คลองตาอูฐ ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

23 ก.ค. 2020
57

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม คุณตั๋น จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทัพไทย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านฯ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี

โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการกำกับดูแล พัฒนาคูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับมอบพื้นที่ปฏิบัติการในเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวน ๒๐ คลอง อำเภอปากเกร็ด จำนวน ๑๖ คลอง และ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๔ คลอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ คลอง

โดยได้ร่วมกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนเฉพาะกิจ ๕๑ วัน เพื่อรักษาสภาพดูคลอง ให้สะอาด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

สำหรับการพัฒนาคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) มีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยได้ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาลนครปากเกร็ด จิตอาสา ๙๐๔ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการขุดลอกคลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ เมตร

โดยการใช้เครื่องมือในการกำจัดวัชพืช เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำในคลอง การฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพ Hero Biotech อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีรั้วริมสองฝั่งคลองเพื่อให้เกิดความสวยงาม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดคูคลอง ลดและคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงคลอง

รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ในการติดตั้งถังดักไขมันและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำให้น้ำในคลองมีคุณภาพที่ดี มีความสะอาด สวยงาม

เพื่อให้คลองตาอูฐสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคลองต้นแบบให้แก่พื้นที่กรุงเทพฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!