วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายวันเฉลิมฯ

“ปลัดกลาโหม”
นำทีมทหารกลาโหม
-ทหารพัฒนา
พร้อม พลังจิตอาสา
เดินหน้า
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ถวายวันเฉลิมฯ
.

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำทีมนายทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และจ.นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริ หรือพระราชกรณียกิจของพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ยังมีการมอบเครื่องปรับสภาพน้ำแบบสองระบบ ศรีสมาน 1 จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำให้สะอาดซึ่งจะนำไปสู่การมีสภาพแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

โดยมีการปรับสภาพน้ำในคลองบ้านเก่า เป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ให้มีความใสสะอาด ด้วยการขุดลอกคูคลอง

รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟส่องแสงสว่างและระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ และจะช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ของกำลังพล และประชาชนจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ที่จะสืบสาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามแนวพระราโชบาย

error: Content is protected !!