วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563

UAV ทอ. บินสำรวจ จราจร ขาเข้ากรุงฯ วันหยุดสุดท้าย

กองทัพอากาศ ส่ง อากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสำรวจสภาพการจราจรขาเข้า พร้อมส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยัง กองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง, ตำรวจทางหลวง

และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการจราจร อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครใน วันสุดท้าย ของช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ปฏิบัติการบินในวันนี้ 7 กรกฎาคม 2563 กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAV) แบบ Quad Rotors ขึ้นทำการบินบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Aerostar BP ขึ้นทำการบินบริเวณถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลาบ่ายถึงค่ำ

ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนกระทรวงคมนาคม โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ ร่วมกับกรมทางหลวง และตำรวจทางหลวง ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยในส่วนของกองทัพอากาศ ได้นำแนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) มาใช้ในการสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบุคคลากรของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือในมิติอื่น ๆเช่น การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ ระหว่างกองทัพอากาศ และกระทรวงคมนาคม

error: Content is protected !!