วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

สุดเท่ ! นักบินรบหญิง คนแรก ของ ทัพฟ้า เยอรมัน บิน Euro Fighter เธอชื่อ Ulrike Fitzer

25 มิ.ย. 2020
49

เธอ เป็น นักบินรบหญิงคนแรกของกองทัพอากาศเยอรมนี
และเป็นครูการบิน เครื่องบินรบ แบบ Eurofighter
เธอไม่เพียงต้องการที่จะแสดง ให้เราเห็นว่า เธอสามารถเป็นนักบินรบได้ แต่ต้องการแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงสามารถ เป็นนักบินรบได้เช่นกัน

โดยกองทัพอากาศเยอรมนี ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิง มีสิทธิ เข้าเป็น นักบินได้ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา

ในขั้นแรก ทําการฝึกบิน กับ เครื่องบิน Gronb G 120A ที่รัฐ Texas และในปี 2550 ได้ทําการฝึกบินกับเครื่องบินแบบ TORNADO และตั้งแต่2556
ทําการบินเปลี่ยนแบบเป็นเครื่องบินรบ แบบ Eurofighter ทําการฝึกบินกับ เครื่องบินAirline Training Center Arizona ที่เมือง Goodyear (Arizona)
Cessna T-37 และ Northrop T-38
Sheppard Air Force Base

เครื่องบินรบของกองทัพอากาศเยอรมนี มีหน้าที่ดูแลและปกป้องน่านฟ้าของสหพันธรัฐเยอรมนีตลอด ๒๔ ชม. ในทุกสภาพอากาศ
กองบิน 73 Steinhoff เมือง Laage รัฐ Mecklenburg Vorpommern

อดีตเคยเป็นที่ประจําการของ เครื่องบินรบ F-4f Phantom แต่ปัจจุบันเป็นกองบินที่มีภารกิจบินสกัดกั้นทางอากาศและฝึก นักบินรบ แบบ เครื่องบิน Eurofighter ของกองทัพอากาศเยอรมนี

ในการฝึกบินสกัดกั้นทางอากาศของกองทัพอากาศเยอรมนีที่รัฐ Mecklenburg Vorpommern ซึ่งอยู่บริเวณทางเหนือของสหพันธรัฐเยอรมนีนี้ ได้มีการฝึกขั้นต้นด้วยเครื่องช่วยฝึก (Simulator)

โดยได้จําลอง เครื่องบินข้าศึก (เครื่องบินโดยสาร) บินเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศและได้จําลองในสภาพอากาศที่มีทัศนะวิสัยที่ไม่ดี เพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับนักบิน

ก่อนจะมีการฝึกจริงกับ
เครื่องบินรบ แบบ Eurofighter เตรียมความพร้อม สําหรับภารกิจบินสกัดกั้น

การเป็น นักบิน.ของกองทัพอากาศเยอรมนี เป็นงานที่ท้าทายความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะต้อง มีความพร้อมตลอดเวลาและสม่ำเสมอ

หลังจากผ่านการทดสอบขั้นต้นและได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ แล้ว นักบิน.ที่ควบคุมภารกิจการฝึกบิน ในครั้งนี้คือ Ulrike Fitzer เธอจะต้องทําการบรรยายสรุปก่อนและหลังบิน

โดยเป็นขั้นตอนปฏิบัติพื้นฐานก่อนจะทํา ภารกิจทุกครั้งกับ นักบินและผู้เกี่ยวข้องในการบินทั้งหมด

ในการบรรยายสรุปของ Ulrike Fitzer เธอได้บรรยาย ว่า จะต้องกล่าวถึงตั้งแต่การวิ่งขึ้น ในภารกิจการฝึกบินสกัดกั้นทางอากาศ

กําหนดเวลาการวิ่งขึ้น พื้นที่การฝึก รูปแบบการบินและการฝึก ตลอดจนการประสานผู้ควบคุมการฝึก ภาคพื้นเพื่อส่งแผนการบินและตรวจสอบสภาพอากาศใน พื้นที่การฝึก เพื่อให้การฝึกในครั้งนี้มีความปลอดภัยและ เรียบร้อย ตอบสนองและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

ภารกิจการฝึกบินสกัดกั้นทางอากาศในครั้งนี้ มี เครื่องบินรบ แบบ F-16 รวม4 เครื่องของประเทศฮอลแลนด์เข้าร่วม การฝึกด้วย

โดยภารกิจการบินจะแบ่งเป็น 2ฝ่าย ฝ่ายน้ําเงิน ประกอบด้วย Eurofighter 4 เครื่อง
และฝ่ายแดง2 Learjet, F-16 และ 3 Tornado (ภารกิจโจมตีภาคพื้น)

โดยมีภารกิจการบินสกัดกั้นทางอากาศและการฝึกตามแผนการฝึก อื่น ๆ

โดยข้อมูลการบิน ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดใน เครื่องบินทุกแบบ เช่น เวลา ตําแหน่งการบิน ความเร็ว ความสูง เป็นต้น เพื่อนํามาสรุป หลังภารกิจการบินและทําการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจว่าได้เป็นตามที่วางแผนไว้ หรือจะต้องทําการแก้ไข หรือปรับปรุงอย่างไรในเที่ยวบินถัดไป

โดยจะจําลอง เครื่องบินรบที่เข้าโจมตีทางอากาศด้วย เพื่อให้ภารกิจที่ปฏิบัติการบิน ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์และซับซ้อนยิ่งขึ้น

ตลอดทั้งเป็นการฝึกร่วมเพื่อทดสอบ แลกเปลี่ยนและจําลอง ขีดความสามารถของ เครื่องบินรบ ทั้ง 2แบบ
การฝึกเปลี่ยนแบบ นักบิน.ของกองทัพเยอรมนีที่กองบิน 73(อดีตเคยเป็นสนามบินที่ทันสมัยที่สุดของเยอรมัน ตะวันออก)

เริ่มต้นตั้งแต่การเรียนภาควิชาการและการฝึกภาคอากาศ โดย นักบิน.ทุกคนที่ทําการเปลี่ยนแบบ จะได้รับ ข้อมูลจําเป็นพื้นฐานทางวิชาการคุณลักษณะและขีดความสามารถพิเศษเฉพาะของ เครื่องบินรบ แบบ Eurofighter เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคอากาศจะเริ่มขึ้น

นักบิน Simulator ของ นักบิน.รบ จะต้องทําเป็นวงรอบ เพื่อทบทวนและฝึกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครูการบินจะใส่ข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ ให้ นักบิน.ได้ฝึก
และ ได้จําลองการเกิดไฟไหม้ เครื่องยนต์ทางด้านซ้าย และให้ นักบินปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

และครูการบินจะทําการประเมินขั้นตอน การปฏิบัติของ นักบิน. เพื่อบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติว่าทําได้ถูกต้องหรือไม่ หรือมีข้อแนะนําให้แก่ นักบิน เพื่อให้ การปฏิบัติการฝึกในเที่ยวถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อการฝึกการเกิดเหตุฉุกเฉินเสร็จสิ้น ครูการบินได้จําลอง ภารกิจการบินสกัดกั้น เครื่องบินข้าศึก และให้ นักบินปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ นักบิน.จะได้รับการ แนะนําจากครูการบิน เพื่อพัฒนาในเที่ยวถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

รวมทั้งความปลอดภัยระหว่างการบินในห้วงอากาศ ตลอดจนขีดข้อจํากัดต่าง ๆ ของกองทัพอากาศเยอรมัน เช่น พื้นที่การฝึก ระดับพิสัยบิน ตลอดจนชั่วโมงการบินที่น้อยลง เมื่อเทียบกับภารกิจ การฝึกที่ต้องเตรียมความพร้อมในภารกิจร่วมของกองกําลังนาโต

ซึ่งในปัจจุบันมี นักบินรบกว่า 300คน ที่ปฏิบัติ ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ การบินสกัดกั้น ที่จะต้องเตรียมความพร้อมตลอด 24ชม. เพื่อคุ้มครองและป้องกัน ห้วงอากาศในสหพันธรัฐเยอรมนี

Cr.: สำนักผช.ทูตทหารอากาศไทย/เบอร์ลิน
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!