วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“เจ้าฟ้า จักรพงษ์ภูวนารถ” เจ้าฟ้า พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ
เกิดจาก ฝรั่งเศส
เกิดจาก กองทัพบก
เกิดที่ สนามม้า วังสระปทุมฯ
ก่อน มาดอนเมือง
ด้วยเครื่องบิน 8 เครื่อง
โดย “เจ้าฟ้า จักรพงษ์ภูวนารถ”
เจ้าฟ้า พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

หลังจากทรงกลับจากการศึกษา
ที่รัสเซีย
ทรงมาเป็นทหารบก เป็น ผบ.รร.นายร้อยทหารบก -เสนาธิการทหารบก

ทรงตั้งแผนกการบิน ทบ.ขึ้น ส่ง ทหารไปเรัยนการบิน ที่ฝรั่งเศส 3 นาย

.
เนื่องในปี 2563 เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 13 มิถุนายน 2563

ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบัน

ทอ.จึง ถือให้เป็น วันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ 100 ปี

และทำ สารคดีเทิดพระเกียรติ 100 ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
ตอนที่ 1 เจ้าฟ้า 2 ราชวงศ์

.
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ทรงเป็นเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์จักรี

: กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!