วันเสาร์, 8 สิงหาคม 2563

“ทำความดี ด้วยหัวใจ”

21 ก.ค. 2019
22

“แม่ทัพภาค 4” สวมหมวก จิตอาสาฯ นำทีม หมวกฝ้า ผ้าพันคอเหลือง “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกฝายชะลอน้ำ วนอุทยานควนเขาวัง สงขลา

แม่ทัพเดฟ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เปิดกิจกรรม และร่วมสร้างฝาย ปลูกต้นไม้ ในโครงการ พสบ.จชต. “จิตอาสา ปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ที่ วนอุทยานควนเขาวัง ตำบลฉลุง อ.หาดใหญ่ สงขลา

โดยมีสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด เครือข่ายจิตอาสา หน่วยงานราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม

โครงการชมรม “พสบ.จชต. จิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถือเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม สร้างจิตสำนึกในการรักษาดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการรวมพลังสามัคคีกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินงาน ทุกฝ่ายทุกองค์กร และภาคีเครือข่ายจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ที่ทรงให้สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่อาณาประชาราษฎร์ได้อยู่ดีกินดี และมีความสุข

วนอุทยานควนเขาวัง ได้รับการประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538 เพื่อป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าทางอ้อม เพื่อการนันทนาการ และการศึกษาธรรมชาติ รองรับกิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี

วนอุทยานควนเขาวังปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้นเขตร้อน เป็นป่าที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบต่ำ มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต พืชพรรณ และสัตว์ป่าต่าง ๆ มากมาย เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้

error: Content is protected !!